BĄDŹ NA BIEŻĄCO Aktualności

Nowości w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

30 marca został złożony kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Przynosi on ciekawy obowiązek serwisom fiskalnym
Chodzi mianowicie o obowiązek powiadamiania właściwych Urzędów Skarbowych o wykonaniu przeglądu technicznego przez podatnika do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania przeglądu.
Oczywiście urządzenia ONLINE same doniosą na swoich właścicieli do repozytorium, więc w przypadku tych urządzeń serwis nie będzie musiał wysyłać zgłoszenia.

Druga poważna zmiana to wprowadzenie możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu tylko i wyłącznie, gdy paragon zawierał numer NIP nabywcy:
 

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy

rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji

podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą

którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się

wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4,

organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości

odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe

albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;