Przepisy nowe kasy Online

Kasy on-line od 1 maja 2019. To już pewne!

Nowelizacja zmiany ustawy o VAT jest już podpisana przez Prezydenta ( 3 kwietnia 2019 ) i mamy pewność jej wejścia w życie od 1 maja 2019. Co za tym idzie za chwilę pojawią się pierwsze homologacje na urządzenia online. Nie znaczy to jednak, że będą one natychmiast dostępne, gdyż proces produkcji rozpocznie się dopiero po nadaniu serii numerów fiskalnych i uruchomieniu produkcji przez producentów. Spodziewamy się iż pierwsze urządzenia dostępne będą w naszej ofercie na początku maja - więc w chwili wejścia ustawy w życie.
Spodziewaliśmy się zapisu dotyczącego odpisu ( ulgi ) w wysokości 1000 PLN ( nie więcej niż 90% wartości urządzenia ). lecz nie pojawił się on w nowelizacji, więc nadal będzie to 700 PLN.

Co więcej, o ulgę będzie można wystąpi jedynie w przypadku gdy spełniamy łącznie warunki:

 1. mamy dowód zapłaty pełnej kwoty za urządzenie fiskalne
 2. podlegamy obowiązkowi używania kasy/drukarki fiskalnej on-line
 3. kupujemy urządzenia online

Czyli wymieniając urządzenie tradycyjne na on-line, gdyż spodziewamy się że za rok będziemy mieli taki obowiązek, a obecne urządzenie "kończy swój żywot" nie otrzymamy zwrotu. Podobnie biorąc kasę/drukarkę w leasing również odpis nam nie przysługuje.
 

W związku z wdrożeniem nowego systemu kas zmienią się również obowiązki podatników w tym zakresie. Wówczas w przypadku posiadania kasy online:

 1. zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, ponieważ kasy fiskalne online będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, dzięki czemu fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;
 2. jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik będzie zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych;
 3. jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika przejściowo nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik będzie zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy;
 4. wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas w postaci elektronicznej.


 

Ważne terminy

Grupy podatników objętych kasami on-line podmiotowo

 1. od 1 stycznia 2020r.
  • -naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
  • -wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • -sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
 2. od 1 lipca 2020 r.
  • -związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
 3. od 1 stycznia 2021 r. 
  • -fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • -budowlanych,
  • -w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • -prawniczych,
  • -związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.
 

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Czym będą się różnić kasy ONLINE od stosowanych obecnie?

Najważniejsze zmiany:

 • W kasach ONLINE elektroniczne kopie drukowanych dokumentów będą zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia, a nie na zewnętrznych nośnikach danych (np. kartach SD), tak jak to było realizowane do tej pory. Nie będzie możliwości samodzielnej wymiany takiej pamięci. Operacja ta będzie zarezerwowana wyłącznie dla autoryzowanego serwisu kas.
 • Dopuszczono aktualizację oprogramowania w kasie. To duża i ważna zmiana. Operacja aktualizacji oprogramowania kasy będzie możliwa wyłącznie zdalnie, czyli kasa automatycznie pobierze z serwera producenta najnowszą wersję programu i ją zainstaluje (po akceptacji podatnika).
 • Wprowadzono wymóg stosowania, wspólnego dla wszystkich producentów kas fiskalnych, protokołu komunikacyjnego pomiędzy kasą - terminalem płatniczym. Oznacza to, że kasy (ale nie drukarki) fiskalne będą mieć możliwość współpracy z dowolnym terminalem płatniczym (pod warunkiem, że operator dostarczający taki terminal zaimplementuje ten protokół w swoim oprogramowaniu). Takie rozwiązanie powinno zwiększyć konkurencyjność ofert terminali płatniczych.

 

Do kiedy będą dostępne kasy obecnie stosowane?

Kasy z papierową kopią paragonu

Z projektu ustawy wynika, że homologacje dla kas z papierową kopią będą ważne do końca 2018 roku, co oznacza, że kasę takiego typu będzie można zakupić i zafiskalizować najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 r.

Ważne!

Dodatkowo ustawodawca przewiduje dla kas z kopią papierową zakaz wymian pamięci fiskalnych w przypadku ich zapełnienia. Innymi słowy, takie kasy będzie można stosować wyłącznie do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

 

Kasy z elektroniczną kopią paragonu

Ustawodawca planuje, że homologacje dla kas z elektroniczną kopią będą ważne do końca 2022 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości zakupu i fiskalizacji kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Ważne!

Zwracamy uwagę, że podatnik, który zakupi i zafiskalizuje taką kasę najpóźniej 31 grudnia 2022 roku, będzie mógł jej używać aż do zapełnienia pamięci fiskalnej (czyli przez co najmniej kolejnych pięć lat).

 

 

 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy:

a) od 1 stycznia 2020r. - naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

b) od 1 lipca 2020 r. - związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

c) od 1 stycznia 2021 r. - fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

d) od 1 stycznia 2020 r. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.