BĄDŹ NA BIEŻĄCO Aktualności

Kasy fiskalne ONLINE, kopia papierowa, bałagan!

Końcówka roku nie przyniosła rozstrzygnięć planowanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Sejm zajęty walką z nieznanymi w innym systemie problemami, pozostawił podatników w rozterkach.

Pisząc ten artykuł 29.12.2018 mogę być już pewny braku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, będącej fundamentem zmian, jakie chciało wprowadzić i dumnie zapowiadało jako kolejne po JPK narzędzie do walki z nieuczciwymi podatnikami, Ministerstwo Finansów.
O ile opieszałość we wprowadzaniu zmian w ustawach podatkowych jest z natury rzeczy dobra, o tyle brak zmian w ustawie i jednoczesne wprowadzenie 7 lipca publikacją w Dzienniku Ustaw ( podpisane 28 maja ) br. rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące może spowodować ciekawe konsekwencje.

Ale wracając na chwilę do tematu pierwszego czyli kas fiskalnych Online. Jak już wiemy nie ma możliwości żeby kasy te miały swoją premierę zaraz po noworocznej zabawie za dwa dni. Pierwszym powodem jest brak w/w ustawy, drugim równie ważnym jest brak choćby jednego urządzenia, które otrzymałoby tzw. homologacje Głównego Urzędu Miar. Choć plotki i informacje były w tym temacie różne, na chwilę obecną na stronie GUM nie ma ŻADNEJ homologacji dla urządzenia fiskalnego ONLINE. Skoro ustawodawcom nie zależało na wprowadzeniu online, to podatnicy mogą na trochę odetchnąć z tempem wymiany swoich urządzeń. 
Tutaj link do strony GUM z decyzjami. Proszę pamiętać, że przepisy techniczne, które regulowały sposób pracy kas zostały wydane w postaci Rozporządzenia 28 maja, więc proszę sprawdzić jakie decyzje zostały wydane po tej dacie i które dotyczyły urządzeń ONLINE ( tak nie ma żadnego ) - stan na 29.12.2019

 

Brak ustawy niestety nie jest jednak do końca tylko dobrą wiadomością. Niesie za sobą potencjalnie niebezpieczną sytuację braku możliwości użytkowania urządzeń z kopią papierową. To byłby armagedon ze względu na ilość pracujących takich urządzeń. Powodem takiego scenariusza jest właśnie rozporządzenie z 28 maja 2018, które wprowadza zapis w §67 :

§ 67. W przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

i dalej

§ 69. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).

co zatem powoduje, że od 1 stycznia 2019 nie ma przepisów zezwalających  na stosowanie kas z kopią papierową, gdyż nie ma dla nich warunków technicznych. 
W projekcie nowej ustawy czytamy:

„Art. 145a. 1. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

tak więc uchwalenie projektu wywołałoby skutek opublikowania nowych rozporządzeń i w efekcie możliwość stosowania kas z kopią papierową.
 

Co zrobi Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz? Pewnie przymknie oko i szybko załata legislacyjną dziurę, albo ogłosi iż skoro kasy posiadały potwierdzenie w momencie sprzedaży to można je nadal użytkować, a zapisy par. 67 należy stosować jedynie do kas nowo sprzedawanych, tym samym ograniczając możliwość wprowadzania ich do obrotu do końca 2018 roku.

Można by uznać to za zasadne, jednakże nie ma tu jednoznaczności przepisów i pozostaje obawa co do użytkowania urządzeń z kopią papierową. Wynika ona wprost z ustawy par. 111 ust 6b

„Art 111 ust 6b. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.


Kasy takie potwierdzenia mają, ale dotyczą one przepisów, które przestają obowiązywać 31 grudnia 2018 zgodnie z par. 67 i 69 nowego rozporządzenia. Czy więc są dalej ważne? 

Nowe rozporządzenie wprowadza nam jeszcze wiele ciekawych zmian, o których nie myślmy świętując nadejście 2019, jeszcze śmieszniejszego roku!
 

ps. My też mamy drukarkę z kopią papierową....

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!