BĄDŹ NA BIEŻĄCO Aktualności

Informacja dotycząca możliwości użytkowania urządzeń fiskalnych, w których niemożliwe jest ustawienie stawki VAT ZW pod literą E

W szczególności chodzi o niemożliwość zaprogramowania stawki zwolnionej pod literą E, tak jak to wskazano w rozporządzeniu. Niektóre urządzenia homologowane w przeszłości stawkę zwolnioną mają zapisaną w specjalnym miejscu - na końcu matrycy VAT i występuje ona pod nazwą lub skrótem innym niż litera E.
Z pomocą przychodzą nam przepisy z 30 kwietnia 2019, będące uzupełnieniem w/w rozporządzenia, w szczególności wyjaśniające jak powinny „działać kasy”.

Przyjrzyjmy się zatem Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 IV 2019 w sprawie urządzeń fiskalnych:
 


§ 56. Podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie obowiązywania:
1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. poz. 1338),
2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r.
– mogą je nadal używać do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawid- łowość rozliczeń podatnika.

 § 57. Podatnicy użytkujący kasy, o których mowa w § 56 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 332), nieposiadające możliwości technicznych spełnienia wymagań określonych w rozdziale 2 stosują te przepisy odpowiednio.

 

Wydaje się, iż intencja użytkowania kas nieposiadających możliwości technicznych jest jasna i nie wymaga dalszego komentarza.